Kannanotto HSM-kerhoista

Kannanotto HSM-kerhoista

Suomen Parkour ry:n kannanotto HSM-kerhoista:

Suomen Parkour ry (SPY) pitää HSM-kerhotoimintaa hienona mahdollisuutena tarjota kaikille lapsille maksuton harrastus osana koulupäivää.

Mallin tavoitteiden toteutumiseksi Suomen Parkour ry (SPY) esittää hyviä käytänteitä parkourkerhojen tuottamiseksi. Käytänteet ovat syntyneet keskusteluista SPY:n ja sen jäsenjärjestöjen välillä, jotka ovat ryhtyneet toteuttamaan Harrastamisen Suomen mallin kerhoja. SPY näkee tärkeäksi, että kunnat huomioivat HSM-kerhoja perustaessa

  • kerhon ohjaajan olevan koulutettu parkourohjaaja
  • tilat ja välineet ovat sopivat ja saatavilla parkourkerhotoimintaan, niin sisällä kuin ulkona tapahtuvaan harjoitteluun
  • kohtuullisen korvauksen kerhon ohjaajalle, seuralle tai yritykselle, joka toteuttaa kerhon
  • huomioimaan osallistujien ryhmäkoon vaikutuksen turvalliseen harjoitteluun

Koulutettu ja ammattitaitoinen parkourohjaaja on edellytys laadukkaalle, asiantuntevalle ja turvalliselle kerhotoiminnalle. Parkour-kerhon ohjaajan tulee olla suorittanut Suomen Parkour ry:n parkourohjaajakoulutus tai olla ammattimaisesti parkourtoimintaa järjestävän tahon kouluttama.

Sopivat ja monipuoliset välineet ovat edellytys laadukkaiden kerhojen toteuttamiseksi. Kerhokoordinaattorin tulisi selvittää koulun sisä- ja ulkotilojen sekä välineiden soveltuvuus parkouriin sekä varmistaa tilojen saatavuus koko kauden ajaksi. Sopivilla ja monipuolisilla välineillä taataan laadukas ja innostava harjoittelu kerhoissa koko kaudeksi. Suosittelemme hyväksi käytänteeksi kunnan koordinaattoreiden keskustelevan laaja-alaisesti koulun henkilökunnan kanssa tilojen varauskäytänteistä ja välineiden saatavuudesta.

Kohtuullinen korvaus takaa parkouria tarjoavien seurojen ja yritysten mahdollisuuden toteuttaa kerhoja sekä jatkaa niiden toteuttamista pitkällä aikavälillä. SPY on määrittänyt kohtuullisen korvauksen ohjaajille ja seuroille/yrityksille seuraavasti:

  1. Ohjaajan suosituspalkka on tuntia kohden 35—60 euroa
  2. Seuran tai yrityksen korvaus on tuntia kohden 100 euroa (+ mahdollinen ALV)

Ohjaajan korvaus sisältää ohjaustyön lisäksi myös muita kuluja, kuten suunnittelu- ja matkakuluja sekä koulun ja vanhempien yhteydenpitoon käytettävään työajan. Seuran korvaus sisältää ohjaajan palkan lisäksi myös mm. työnantaja-, rekrytointi-, koulutus- ja koordinointikuluja.

SPY suosittaa turvallisen harjoittelun takaamiseksi kerhon ryhmäkooksi 10—12 osallistujaa, riippuen ohjaajan ammattitaidosta. Suosituksen mukaisella ryhmäkoolla mahdollistetaan turvallinen ryhmänhallinta. Ohjaajan tulee kyetä havainnoimaan kaikki osallistujat samanaikaisesti sekä pystyä puuttumaan heti tilanteisiin, joissa osallistuja voisi vaarantaa oman tai muiden osallistujien turvallisen harjoittelun. Mikäli suositeltu osallistujamäärä ylittyy, tulee kerhossa olla toinen ohjaaja/apuohjaaja.

Viralliset suosituksemme tarkempine perusteluineen ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.parkour.fi/HSM-kerhot. Sivulta löytyy myös kunnille suunnattu infopaketti kerhojen toteuttamiseksi. Lisätiedot: Suomen Parkour ry, www.parkour.fi, toimisto@parkour.fi