Vuosikokous 2024

Vuosikokous 2024

Save the date SPY:n vuosikokous 27.4.2024 Tampereella.
Voi ilmoittautua täältä sekä asettua ehdolle.

Aika: Klo 12-14.30 Vuosikokous

Paikka: Työhuone Kulma, itsenäisyydenkatu 23, Tampere

Kokouksessa on kahvitarjoilu. Kahvin kylkeen on jotain pientä vegaanista tarjoilua (keksiä ja hedelmiä). Gluteeniton vaihtoehto löytyy. Mikäli sinulle ei käy nämä tarjoilut, laita viestiä laura.lammi(a)parkour.fi ennen kokousta. Kokouksen jälkeen on 1,5h aikaa käydä omakustanteisesti syömässä ja siirtyä jamiosuuteen.

Vuosikokousjamit pidetään klo 16.30 alkaen Tampereen Parkour Akatemian salilla, Aarikkalankatu 24, Tampere. Kokousosallistujille on maksuton pääsy jameille. Saa tulla myös pelkille jameille, jos ei ehdi kokoukseen mutta ilmoittauduthan myös tässä tapauksessa lomakkeen kautta niin saamme väkimäärän tietoomme. Jameilla on ohjelmassa yhteislämmittelyssä ”Seuraa puheenjohtajaa” by Joonas Palsio ja Panda Ilén sekä spesiaaliohjelmana ”Haasta hallitus” by Roope Sinkkonen. Tervetuloa mukaan!

Suomen Parkour ry -Sääntömääräinen vuosikokous / Esityslista

Aika:   27.4.2024 klo 12

Paikka: Työhuone Kulma, itsenäisyydenkatu 23, Tampere

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen)

3.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.Esityslistan hyväksyminen

5.Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen

6.Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esitteleminen

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8.Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksista päättäminen

9.Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

10.Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

11.Sääntömuutosehdotus

Esitetään että vuosikokouksessa käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muutoksesta. Muutoksen pääasiallinen sisältö on että lisätään sääntöihin pykälä 5. ”Epäasiallinen käytös ja vakavat eettiset rikkomukset” sekä pykälä 6 ”Sitoutuminen urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan”. Sääntömuutosesitys liitteenä. 

12. Muut esille tulevat asiat.

– Toiminnan ideointia jäsenten toimesta, vapaata keskustelua.

13.Kokouksen päättäminen

Sääntömuutosehdotus

Suomen Parkour Ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Parkour Ry ja sen kotipaikka on Helsinki

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää parkourin ja sitä tukevien taitojen vastuullista harrastamista Suomessa sekä lisätä parkourin tunnettuutta. Yhdistyksen kaiken toiminnan perustana ovat kaikki liikunnan eettiset ja hyvinvointia lisäävät arvot.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää liikuntatapahtumia ja harjoituksia
 • järjestää koulutus-, valmennus- ja tiedotustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • hankkii tarvittavia välineitä jäsentensä käyttöön
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • edustaa jäseniään kansainvälisissä parkour keskusjärjestöissä sekä muissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä
 • harjoittaa parkourin harrastamisen kannalta olennaista edunvalvontaa tekemällä aloitteita, esityksiä yms.
 • tukee taloudellisesti tai toiminnallisesti muita suomalaisia parkourin harrastamista edistäviä yhdistyksiä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • periä tapahtumien osallistumismaksuja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta lajissa tarvittavia tuotteita
 • ottaa vastaan esiintymis- ja koulutuspalkkioita sekä
 • myydä mainostilaa julkaisuissaan

3§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Epäasiallinen käytös ja vakavat eettiset rikkomukset

Suomen Parkour ry ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin  ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakun­nan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Suomen Parkour ry:n jäsenjärjestöt sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

6§ Sitoutuminen urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan

Suomen Parkour ry ja sen jäsenet sekä jäsenjärjestöjen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä. Suomen Parkour ry:n ja sen jäsenjärjestöjen tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.

7§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää hallitus.

Jäsenen, joka ei ole 3 kuukauden kuluessa eräpäivästä suorittanut maksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneen yhdistyksestä

8§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta (2) viiteen (5) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenyys on kestoltaan kaksi (2) vuotta. Jäsenyys alkaa ja päättyy vuosikokouksessa. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja viisi (5) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Vuosikokoukselle on ilmoitettava hallituksen jäsenet, joiden toimikausi on päättymässä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla kullakin erikseen.

Hallitus voi päätöksellään myöntää oikeuden yksin kirjoittaa yhdistyksen nimi jollekulle muulle henkilölle.

10§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmeneseosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla sekä julkaisemalla kutsu yhdistyksen Internet-sivuilla.

13§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muutoksesta ja yhdityksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.